Allmänna villkor

Allmänt

All slang och kabel säljs i paket alternativt per meter vid specialbeställning.

Övriga artiklar säljs per styck.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt
Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har
avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är
dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer GDPR. När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar
och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra
åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av
uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Läs mer om vår Integritetspolicy längre ner
på sidan.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte
innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med
likvärdig lagenlig text.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder
skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och
om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Betalning

När du lagt varor i varukorgen så uppdateras den med rätt summa, därefter kan du lägga beställning
då samtliga uppgifter är ifyllda.

Vi erbjuder ingen betalning via tredje part. Betalning sker med faktura efter att ordern är godkänd
hos oss med 30 dagar netto. Vid låg kreditprövning kan förskottsbetalning komma att krävas innan
order skickas till kund.

Vi har som mål att skicka så snart som möjligt såvida det inte framgår vid beställningen att
leveranstiden är längre.

Leverans

Normal leveranstid för lagerförda produkter är ca 2-5 arbetsdagar. För adresser i norra delen av
Sverige, i glesbygd eller till adresser som kräver exempelvis transport med färja kan leveranstiden
påverkas och blir något längre.

Vi är inte ansvariga för leveranstiden när försändelsen övergått till transportbolaget. Skulle försening
eventuellt uppstå ber vi dig kontakta oss.

Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar.

Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans
sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Ej uthämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin.
Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället,
skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och
administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har
effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris
som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”
nedan.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order
utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som
beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under
rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för
havda kostnader fram till avbeställningen samt för eventuella merkostnader.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock
inte ångerrätt för:

vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,

vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits,

kampanjvaror som har ett reducerat pris,

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller
hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken
för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen,
som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att
du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.

Returer skickas till:

Elms Mekaniska AB
Bryggarevägen 20
683 33 Hagfors

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt
består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen
av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten
förpackning/försegling/teknisk plombering.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman, med avdrag för returfrakt att
återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag vi bekräftade din beställning. Om
du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du
dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten
påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan
återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du
reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt
felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell
garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera
snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan
ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs,
tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat
för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Garantier

Du har full garanti på samtliga produkter du köper enligt gällande lagstiftning. Vissa produkter har
dessutom förlängd garanti. För att erhålla förlängd garanti behöver man registrera produkten hos
tillverkaren för att aktivera denna förlängda garanti. Det kan ex. handla om att registrera
maskinnummer och försäljningsdatum hos tillverkaren.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen
försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och
liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets
fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet,
knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i
eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som
avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller
försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som
privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s
rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.